Draagvlak voor mentoraat

geplaatst op: 25-11-2015

Draagvlak voor mentoraat

 

Thuismentoraat van School’s cool heeft zich inmiddels bewezen als een effectief middel in de aanval op schooluitval. Ondanks de goede resultaten is inbedding in het onderwijssysteem en het jeugdbeleid nog niet gerealiseerd. Voor  School’s cool in Utrecht, regio IJmond en Delft is onderzocht of en hoe het draagvlak voor mentoraat verbeterd kan worden bij scholen en bedrijfsleven.

In het primair onderwijs en het bedrijfsleven is men meer overtuigd van de waarde en noodzaak van mentoraat dan in het voortgezet onderwijs. Ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven wil materiaal beschikbaar stellen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is bereid medewerking te verlenen aan medewerkers die zich als mentor willen inzetten. Een derde van de VO scholen ziet mogelijkheden voor financiering via samenwerkingsverbanden, uit lumpsum of via een inzamelingsactie op school.

Gepleit wordt voor meer bekendheid van mentoraatinitiatieven bij regionaal bedrijfsleven en VO scholen. Ook valt bij VO scholen een wereld te winnen door meer onder de aandacht te brengen wat het nut van mentoraat kan zijn voor de schoolprestaties van leerlingen. Dit biedt ook nieuwe ingangen voor financiering.

Gezien de kwetsbare financiële positie van mentorprojecten ligt meer steun vanuit lokaal en landelijk jeugdbeleid voor dit effectieve middel tegen voortijdig schoolverlaten ook voor de hand.

Lees meer in de samenvatting op onze webpagina Publicaties/Rapporten.