Vernieuwing jongerenwerk Gemert-Bakel

05-12-2017

Op 5 december ontvingen de jongerenwerkers van de LEVgroep uit de gemeente Gemert-Bakel hun certificaat voor de Basisscholing Pedagogisch Jongerenwerk. Deze scholing is onderdeel van een vernieuwingstraject van het professioneel jongerenwerk in de gemeente. Een nieuw en verstevigd team begeleidt in samenwerking met partners jongeren naar een positieve plek in de maatschappij.

Effectmeting Jongerenwerk

11-09-2017

In deze tijd van transities en beperkt budget voor sociaal beleid vragen veel gemeenten en welzijnsinstellingen zich af wat het jongerenwerk aan concrete resultaten oplevert. Helpt professioneel jongerenwerk jongeren uit de doelgroep nu echt vooruit of is het dure subsidiegeld beter besteed aan andere aanbieders of voorzieningen? Op het congres Effectief Jongerenwerk op maandag 11 september jl. in 's-Hertogenbosch ging men over deze zaken in gesprek.

Young Leaders Amersfoort

01-05-2017

Amersfoort is 33 Young Leaders rijk! Op maandagmiddag 1 mei 2017 zijn in de Raadszaal van het gemeentehuis meerdere jongeren uit Amersfoort gecertificeerd als Young Leader. Na een intensief trainingsprogramma zijn zij klaar om als positief rolmodel in hun buurt aan de slag te gaan. Zij hebben zichzelf en hun plannen voor sociale buurtactiviteiten gepresenteerd, waarna burgemeester Bolsius ieder van hen persoonlijk een certificaat uitreikte.

Best of Both Worlds - Culturele identiteitsontwikkeling

01-05-2016

Met steun van Erasmus+  heeft welzijnsorganisatie Swazoom uit Amsterdam Zuidoost in coproductie met jongerenwerkorganisatie Share, Think and Act uit Londen een gezamenlijk studieproject uitgevoerd naar het belang van cultureel bewustzijn bij jeugd met een Afrikaanse afkomst. Noorda en Co legde verslag van de speurtocht naar deze thematiek op basis van literatuurstudie en kennismaking met de jongerenwerkpraktijk in beide steden.

Spookjongeren

01-02-2016

Het fenomeen van spookjongeren bestaat al langere tijd, maar lijkt in deze tijden van economische crisis steeds verder toe te nemen. Een groeiend aantal jongeren schrijft zich uit op hun woonadres. Op verzoek van stadsdeel Nieuw-West heeft Noorda en Co een quickscan uitgevoerd om het aantal spookjongeren te bepalen en in kaart te brengen welke omstandigheden verband houden met het uitschrijven uit het bevolkingsregister van deze jongeren.

 

Draagvlak voor mentoraat

25-11-2015

Thuismentoraat van School’s cool heeft zich inmiddels bewezen als een effectief middel in de aanval op schooluitval. Ondanks de goede resultaten is inbedding in het onderwijssysteem en het jeugdbeleid nog niet gerealiseerd. Voor  School’s cool in Utrecht, regio IJmond en Delft is onderzocht of en hoe het draagvlak voor mentoraat verbeterd kan worden bij scholen en bedrijfsleven.

Leerkring Jeugd en Veiligheid

06-10-2015

Op 6 oktober organiseerden Platform 31 en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een leerkring over het bieden van perspectief aan kwetsbare jeugd door middel van arbeidstoeleiding, vrijetijdsbegeleiding en coaching. Verschillende succesvolle en inspirerende praktijkvoorbeelden kwamen aan bod.

Noorda en Co verzorgde op deze bijeenkomst een presentatie over de invulling van pedagogisch jongerenwerk dat bijdraagt aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van kwetsbare jeugd. Centraal stond hoe het concept van pedagogische buurt een kader biedt voor samenwerking tussen partners.

Ontmoeting jeugd en politie

25-11-2014

De werelden van jongeren en politie staan vaak ver uit elkaar. Een rebelse houding van pubers leidt op straat nogal eens tot een aanvaring met de politie.

In Groot-Brittannië is het programma Second Wave ontwikkeld waarin politieagenten en jongeren in workshops nader tot elkaar komen. Met deze methode is ook in Nederland geëxperimenteerd in een wijk van Gouda waar de verhouding tussen jongeren en politie erg problematisch was.

Improbattle

16-10-2014

Een veelbelovende innovatieve interventie voor het stimuleren van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling onder buurtjeugd is improvisatietheater. Een kleinschalige effectstudie naar deze interventiemethode laat verrassende resultaten zien.

Nieuwe impuls voor aanpak jeugdwerkloosheid

17-04-2014
In opdracht van stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam is door onderzoeksbureau Noorda en Co een zogenaamde maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor de aanpak van de superhoge jeugdwerkloosheid in deze grootstedelijke wijk door overheid en private investeerders gezamenlijk. Conclusie is dat deze opgave commercieel interessant is.

Tijd voor preventief jeugdbeleid

31-07-2013

Als straks de stofwolken van structuurdiscussies, transities en bezuinigingoperaties zijn opgetrokken komt het erop aan lokaal jeugdbeleid te vullen met inhoudelijke programma's. Wat gaan we doen met jeugd die ondersteuning en zorg nodig heeft?

Jong leiderschap onder buurtjeugd

05-07-2013
Op initiatief van Noorda en Co en de NJR is in 2012 het project ‘Jong leiderschap onder buurtjeugd’ van start gegaan. Doel van dit praktijkexperiment is nagaan of het mogelijk is talent voor leiderschap bij jongeren in kwetsbare buurten te ontwikkelen en dit te benutten voor positieve beďnvloeding van leeftijdsgenoten. Dit kan een impuls betekenen voor lokaal jeugdbeleid.

Jongerenwerk licht voor over omgaan met geld

03-07-2013
Onderzoek toont aan dat jongeren die grote financiële risico's lopen, oververtegenwoordigd zijn onder de ruim 160.000 relatief laaggeschoolde deelnemers aan het jongerenwerk (Noorda en Pahlivan, Kredietcrisis onder risicojongeren). Het ligt dus voor de hand om vanuit deze lokale voorziening, waarin bijna 3.000 jongerenwerkers actief zijn, jongeren voor te lichten over omgaan met geld en schulden.

Mentoraat werkt

01-07-2013
Bekend is dat leerlingen van het voortgezet onderwijs uit laaggeschoolde milieus een grote kans lopen op voortijdig schoolverlaten met negatieve gevolgen voor hun maatschappelijke toekomst. Een manier om dat tij te keren is inzet van vrijwillige mentoren die deze jongeren helpen met huiswerk, studievaardigheden en algemene ontwikkeling. Dat gebeurt inmiddels op tientallen plaatsen in Nederland.

Jeugdparticipatie voor alle jeugd

02-07-2013
Sinds de jaren negentig is het thema jeugdparticipatie een belangrijk agendapunt in jeugdbeleid. Inmiddels is een bonte variëteit aan programma’s voor jongerenparticipatie is ontwikkeld. Wat is de waarde van deze initiatieven?

Politie en jongerenwerk Leiden sluiten convenant

21-03-2013
De politie en het jongerenwerk in Leiden ondertekenen een convenant. De samenwerking tussen beide partijen met het oog op een goede begeleiding van jongeren waar zorgen over zijn, is vastgelegd in een overeenkomst. De ondertekening vond plaats op 20 maart 2013 op districtsbureau Langegracht in Leiden

Buurtsport voor jeugd

01-03-2013
Het boek "Buurtsport voor jeugd' is nu verkrijgbaar voor slechts € 15 bij Noorda en Co. Bestel via info@noordaenco.nl
 
Het boek ’Buurtsport voor jeugd. Goed voor sociale cohesie, school en werk’ gaat over de bijzondere waarde die buurtsport heeft voor opgroeiende jeugd in kwetsbare buurten. Verveling wordt verdreven, werkloze jongeren krijgen weer eigenwaarde en de wijken worden leefbaarder. Aan de orde komen wetenschappelijke inzichten, effecten en lessen uit de praktijk.