Jong leiderschap onder buurtjeugd

05-07-2013
Op initiatief van Noorda en Co en de NJR is in 2012 het project ‘Jong leiderschap onder buurtjeugd’ van start gegaan. Doel van dit praktijkexperiment is nagaan of het mogelijk is talent voor leiderschap bij jongeren in kwetsbare buurten te ontwikkelen en dit te benutten voor positieve beďnvloeding van leeftijdsgenoten. Dit kan een impuls betekenen voor lokaal jeugdbeleid.

Jongerenwerk licht voor over omgaan met geld

03-07-2013
Onderzoek toont aan dat jongeren die grote financiële risico's lopen, oververtegenwoordigd zijn onder de ruim 160.000 relatief laaggeschoolde deelnemers aan het jongerenwerk (Noorda en Pahlivan, Kredietcrisis onder risicojongeren). Het ligt dus voor de hand om vanuit deze lokale voorziening, waarin bijna 3.000 jongerenwerkers actief zijn, jongeren voor te lichten over omgaan met geld en schulden.

Mentoraat werkt

01-07-2013
Bekend is dat leerlingen van het voortgezet onderwijs uit laaggeschoolde milieus een grote kans lopen op voortijdig schoolverlaten met negatieve gevolgen voor hun maatschappelijke toekomst. Een manier om dat tij te keren is inzet van vrijwillige mentoren die deze jongeren helpen met huiswerk, studievaardigheden en algemene ontwikkeling. Dat gebeurt inmiddels op tientallen plaatsen in Nederland.

Jeugdparticipatie voor alle jeugd

02-07-2013
Sinds de jaren negentig is het thema jeugdparticipatie een belangrijk agendapunt in jeugdbeleid. Inmiddels is een bonte variëteit aan programma’s voor jongerenparticipatie is ontwikkeld. Wat is de waarde van deze initiatieven?

Politie en jongerenwerk Leiden sluiten convenant

21-03-2013
De politie en het jongerenwerk in Leiden ondertekenen een convenant. De samenwerking tussen beide partijen met het oog op een goede begeleiding van jongeren waar zorgen over zijn, is vastgelegd in een overeenkomst. De ondertekening vond plaats op 20 maart 2013 op districtsbureau Langegracht in Leiden

Buurtsport voor jeugd

01-03-2013
Het boek "Buurtsport voor jeugd' is nu verkrijgbaar voor slechts € 15 bij Noorda en Co. Bestel via info@noordaenco.nl
 
Het boek ’Buurtsport voor jeugd. Goed voor sociale cohesie, school en werk’ gaat over de bijzondere waarde die buurtsport heeft voor opgroeiende jeugd in kwetsbare buurten. Verveling wordt verdreven, werkloze jongeren krijgen weer eigenwaarde en de wijken worden leefbaarder. Aan de orde komen wetenschappelijke inzichten, effecten en lessen uit de praktijk.