Vrije tijd en welzijn

De vrijetijdsfeer biedt voor jongeren interessante aanknopingspunten voor hun verdere persoonlijke groei en maatschappelijke vorming. Anders dan in het onderwijs gaat meer om informele educatie. Inspirerende programma’s aangeboden vanuit jongerenwerk, sport, cultuur of andere nieuwe of traditionele invalshoeken kunnen op deze manier ook een goedalternatief voor verveling, jeugdoverlast en eenzaamheid. Vanuit het oogpunt van preventief jeugdbeleid is hier nog een flinke kwaliteitsslag te maken. 

Op dit gebied werkt Noorda en Co intensief aan de ontwikkeling van nieuwe pedagogisch activerende programma’s:

Onderwijs en Werk

Helaas loopt de onderwijs carrière van niet alle jongeren op rolletjes. Uitval komt in allerlei varianten voor: thuiszitters, voortijdig schoolverlaters, spijbelaars, jongeren zonderstartkwalificatie enz. Inzichten in ervaringen van deze leerlingen bieden een onderbouwde basis voor oplossingen voor dit vraagstuk en zelfs voor het daarmee samenhangende risico van jeugdwerkloosheid. Onderzoek en innovatieve praktijkexperimenten kunnen van grote waarde zijn voor verbetering van het stelsel van onderwijs en arbeidstoeleiding ten behoeve van deze leerlingen. 

Op dit terrein is Noorda en Co actief bezig met de volgende zaken:

Jeugd en veiligheid

Criminaliteit en overlast zijn maatschappelijke issues die veel aandacht opeisen. Debet aan het hoge aandeel van jongeren bij deze verschijnselen zijn met name de toegenomen individuele vrijheid en het gemis aan heldere pedagogische moraal. Een effectieve aanpak is het combineren van repressief politieoptreden met een proactief aanbod van vrijetijdsbegeleiding dat talenten  van jeugd aanspreekt. Deze tweeledige strategie van grenzen stellen en stimuleren vormt een goed fundament van lokaaljeugdbeleid dat uit is op mooie resultaten.

Interessante projecten van Noorda en Co op dit gebied zijn:

Preventieve jeugdzorg

De beleidsverantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt hoofdzakelijk bij gemeenten. Dit biedt kansen voor lokaal maatwerk en daadkrachtige inzet op preventie waarmee jeugdleed en hoge kosten deels zijn te voorkomen.  

Effectieve preventieprogramma’s van Noorda en Co zijn vaak ontwikkeld in meerjarige praktijkexperimenten gevolgd door proces- en effectevaluatie. Voorbeelden zijn:

Tools lokaal jeugdbeleid

De beleidsverantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt hoofdzakelijk bij gemeenten. Dit biedt kansen voor lokaal maatwerk en daadkrachtige inzet op preventie waarmee onnodig jeugdleed en hoge kosten deels zijn te voorkomen.

Overig

Wij zijn altijd in voor een bijzondere opdracht op het gebied van jeugdvraagstukken of sociale kwesties. Voorbeelden zijn: