Mentoraat werkt!

Bekend is dat leerlingen van het voortgezet onderwijs die afkomstig zijn uit laaggeschoolde milieus een grote kans lopen op voortijdig schoolverlaten met allerlei negatieve gevolgen voor hun maatschappelijke toekomst. Een manier om dat tij te keren is inzet van vrijwillige mentoren die deze jongeren een dagdeel in de week helpen met huiswerk, studievaardigheden en algemene ontwikkeling. Dat gebeurt inmiddels op tientallen plaatsen in Nederland.

Resultaten

Uit een diepgaande effectstudie van het mentorproject School’s cool Utrecht van Noorda en Co over een lange periode blijkt dat de resultaten bijzonder hoopvol zijn. De meeste begeleide leerlingen presteren goed in het voortgezet onderwijs. Twee derde van hen volgt na afronding van het mentoraat nog steeds hetzelfde onderwijsniveau en een vijfde zelfs een hoger onderwijsniveau. Leerlingen zonder mentoraat met dezelfde achtergrond doen het veel minder goed.

Ook blijkt dat bij de meeste leerlingen met een mentor psychosociale problemen flink zijn afgenomen en het contact met leeftijdsgenoten is verbeterd. Bij een deel is zelfs de vrijetijdsbesteding vooruit gegaan. De leerlingen vinden de begeleiding van de mentor zinvol, omdat het leidt tot betere cijfers en studievaardigheden. Mentoren ervaren voldoening omdat zij maatschappelijk zinvol bezig zijn.

Adviezen

Er is een grote doelgroep van risicoleerlingen die ook profijt zou kunnen hebben van mentoraat. Uit berekeningen blijkt dat het gaat om meer dan 100.000 jongeren van 12 tot 18 jaar. Praktisch gesproken fungeren mentoren als nabij rolmodel die helpt bij het begrijpen van lesstof, maar ook tips geeft voor succesvol maatschappelijk gedrag. Mentoraat zou een meer prominente plek moeten hebben in de aanval op schooluitval. Van belang daarvoor is meer gezamenlijke visieontwikkeling van gemeente, onderwijs, jeugdzorg, welzijnswerk en vrijwilligersinitiatieven vanuit de erkenning dat formeel leren en informeel leren met elkaar samenhangen. Nagegaan zou ook moeten worden of mentoraat een preventief effect heeft op het voorkomen van jeugdcriminaliteit en beroep op de jeugdzorg. Want betere schoolprestaties verminderen de neiging van jongeren tot crimineel gedrag en psychosociale problemen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om mentoraat voor risicoleerlingen binnen lokaal jeugdbeleid een goede plek te geven. Neem contact op via info@noordaenco.nl.