Noorda en Co heeft expertise in huis op meerdere facetten van maatschappelijke jeugdvraagstukken die we benutten voor advies op de volgende beleidsterreinen:

Welzijn en vrije tijd

Ten behoeve van preventief jeugdbeleid bieden wij inspirerende nieuwe programma’s aan voor o.a. jongerenwerk, sport en cultuur als alternatief voor verveling, jeugdoverlast en eenzaamheid. We werken intensief aan de ontwikkeling van nieuwe pedagogisch activerende programma’s, waaronder:

Op een aantal plekken in Nederland experimenteren wij al meerdere jaren met een buurtpedagogisch invalshoek van welzijnswerk. Deze innovatieve praktijk wordt gevolgd door onderzoek naar methodiek en effecten. Over het verloop en de opbrengsten van dit praktijkexperiment verschijnt in 2022 een inzichtelijke publicatie. Meer informatie? Lees verder.

Young Leaders is een pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren van 14 jaar tot 18+. Het programma richt zich op de persoonlijke ontwikkeling en sociale vorming van jeugd met een kwetsbare achtergrond. Doel is hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen die verantwoordelijkheid nemen voor hun woon- en leefomgeving. Meer weten over Young Leaders? Lees verder. 

Buurtsport voor jeugd. Goed voor sociale cohesie, school en werk’ gaat over de bijzondere waarde die buurtsport heeft voor opgroeiende jeugd in kwetsbare buurten. Verveling wordt verdreven, werkloze jongeren krijgen weer eigenwaarde en de wijken worden leefbaarder. Aan de orde komen wetenschappelijke inzichten, effecten en lessen uit de praktijk. Lees verder

De maatschappelijk druk op de welzijnssector om haar effectiviteit in beeld te brengen neemt steeds verder toe. Gezien de bestaande twijfels over de waarde van jongerenwerk, is er een wereld te winnen met empirisch bewijs. Naast onderzoek door universiteiten en hogescholen naar de werkwijze en effecten van jongerenwerk, wordt ook steeds vaker op lokaal niveau in beeld gebracht wat jongerenwerk oplevert voor jongeren uit de doelgroep en voor de maatschappij. Lees verder

Onderwijs en Werk

Met kennis van de belevingswereld van thuiszitters, voortijdig schoolverlaters en jongeren zonder startkwalificatie of werk, bouwen we aan solide begeleidingsprogramma’s en aanbevelingen voor beleid. Vernieuwende praktijkexperimenten kunnen van grote waarde zijn bij het verbeteren van het onderwijs en arbeidstoeleiding van deze leerlingen. Op dit terrein is Noorda en Co actief bezig met de volgende zaken:

Local Heroes is een integraal pedagogisch programma voor jongeren met twijfels over hun toekomst. Het programma wordt uitgevoerd in de Zaanstreek in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, en een brede groep partijen uit het onderwijs, zorg en welzijn, het bedrijfsleven, sport en cultuur, en de domeinen participatie en veiligheid. Lees verder

Bekend is dat leerlingen van het voortgezet onderwijs die afkomstig zijn uit laaggeschoolde milieus een grote kans lopen op voortijdig schoolverlaten met allerlei negatieve gevolgen voor hun maatschappelijke toekomst. Een manier om dat tij te keren is inzet van vrijwillige mentoren die deze jongeren een dagdeel in de week helpen met huiswerk, studievaardigheden en algemene ontwikkeling. Dat gebeurt inmiddels op tientallen plaatsen in Nederland. Lees verder

Initiatieven voor arbeidstoeleiding vormen een belangrijk aandeel in het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Inzet van effectieve methodieken en samenwerking tussen de variëteit aan voorzieningen voor jeugd zijn daarbij essentieel. Voor onderzoek verwijzen we naar publicaties.

In opdracht van stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam heeft Noorda en Co een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in deze grootstedelijke wijk. Conclusie is dat deze opgave commercieel interessant is. Lees verder

Preventieve jeugdzorg

De beleidsverantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt hoofdzakelijk bij gemeenten. Dit biedt kansen voor daadkrachtige inzet op preventie en lokaal maatwerk waarmee zorgproblemen en hoge kosten deels zijn te voorkomen. ‍ Effectieve preventieprogramma’s van Noorda en Co zijn vaak ontwikkeld in meerjarige praktijkexperimenten gevolgd door proces- en effectevaluatie. Voorbeelden zijn:

Kennis van je culturele roots, weten wie je bent en een doordacht toekomstplan, zijn van grote betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren in het algemeen en jongeren uit minderheidsgroepen in het bijzonder. Het zijn onmisbare voorwaarden voor succesvolle burgerschapsvorming en maatschappelijke integratie van deze jongeren die nu nog onvoldoende meekomen in de moderne samenleving. Lees verder

We Care! is een variant van het Young Leaders trainingsprogramma voor de specifieke doelgroep van jonge mantelzorgers. Tijdens onze werkzaamheden met buurtjeugd in kwetsbare wijken werd duidelijk dat mantelzorgtaken voor relatief veel buurtjongeren een reden is om niet deel te nemen aan vrijetijdsaanbod en extra educatieve programma’s van welzijnswerk en onderwijs. Verder lezen

Veel jongeren hebben na het afronden van hun middelbare schooltijd twijfels over hun vervolgstappen en nemen daarom een ‘tussenjaar’ om zich op hun toekomst te bezinnen. Gedurende hun opleiding in het voortgezet onderwijs lijken zij te weinig de kans te krijgen om te ontdekken wie zij zijn, waar hun kwaliteiten liggen en wat zij belangrijk vinden. Deze verkenningstocht is echter essentieel om uiteindelijk een doordachte (studie)keuze te maken en richting te geven aan hun eigen toekomst. Verder lezen

Een veelbelovende innovatieve interventie bij het resocialiseren van een overlastgevende jeugdgroep is improvisatietheater. Hierbij gaan jongeren in een serie workshops onder leiding van een trainer aan de slag met verschillende interactieve theaterwerkvormen waarbij improvisatie en humor centraal staan. Lees verder

Jeugd en veiligheid

Overlast en jeugdcriminaliteit zijn maatschappelijke issues die veel aandacht opeisen.Een effectieve aanpak omvat een aanbod van vrijetijdsbegeleiding dat de talenten van jongeren aanspreekt in combinatie met veiligheidsmaatregelen. Deze tweeledige strategie van stimuleren en grenzen stellen vormt een stevige basis voor lokaal jeugdbeleid, veiligheid en leefbaarheid. Interessante projecten van Noorda en Co op dit gebied zijn: – Lokale inventarisatie van jeugd op straat en vrijetijdsaanbod – Young Leaders in combinatie met buurtpedagogiek – Samenwerkingsafspraken tussen politie en jongerenwerk – Buurtsport voor jeugd

Er bestaan veel misverstanden over jeugd die te maken hebben met onbegrip en de dynamiek die hun leven snel verandert. Een goede manier om het beleid voor jeugd toch een realistische basis te geven is een lokale jeugdinventarisatie. Lees verder

Young Leaders is een pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren van 14 jaar tot 18+. Het programma richt zich op de persoonlijke ontwikkeling en sociale vorming van jeugd met een kwetsbare achtergrond. Doel is hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen die verantwoordelijkheid nemen voor hun woon- en leefomgeving. Meer weten over Young Leaders? Lees verder. 

De werkzaamheden van jongerenwerk en de politie zijn in feite twee zijden van dezelfde medaille: samenwerken aan opvoeden van jeugd via een combinatie van preventie en repressie. Beide beroepen zijn van wezenlijk belang voor het maatschappelijk opgroeien van met name risicojeugd. Het realiseren van een werkzaam partnerschap in enkele gemeenten heeft dan ook goed uitgepakt. Voor meer informatie, zie ook Publicaties.

Buurtsport voor jeugd. Goed voor sociale cohesie, school en werk’ gaat over de bijzondere waarde die buurtsport heeft voor opgroeiende jeugd in kwetsbare buurten. Verveling wordt verdreven, werkloze jongeren krijgen weer eigenwaarde en de wijken worden leefbaarder. Aan de orde komen wetenschappelijke inzichten, effecten en lessen uit de praktijk. Lees verder