PRIVACYVERKLARING NOORDA EN CO 24-5-2018 V1.3. 

Noorda en Co, gevestigd aan Cannenburg 36, 1081HA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

http://www.noordaenco.nl 

Cannenburg 36, 1081HA Amsterdam, T:+31610519763 

De heer S. Noorda is de Functionaris Gegevensbescherming van Noorda en Co. Hij is te bereiken via info@noordaenco.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Noorda en Co verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of  omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij  verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– E-mailadres

– Geslacht 

– Functiecategorie

– Adresgegevens 

– Bankrekeningnummer

– Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld  worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@noordaenco.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Noorda en Co verzamelt überhaupt geen gegevens van websitebezoekers. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Noorda en Co verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatieve mailings 
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
– Om goederen en diensten bij u af te leveren 
– Noorda en Co verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Het gerechtvaardigd belang van Noorda en Co is de grondslag voor het verwerken van  persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten. Noorda en Co maakt daarvoor een zorgvuldige  beoordeling om te bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang, maar ook om te bepalen  of de betrokkene, gelet op het moment en de context van de verzameling van persoonsgegevens,  redelijkerwijze mag verwachten dat zijn persoonsgegevens voor dit doel worden verwerkt. Noorda en  Co maakt aan betrokkene duidelijk voor welke doelen deze persoonsgegevens worden verwerkt en  geeft betrokkene de mogelijkheid hier gemakkelijk bezwaar tegen aan te tekenen. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Noorda en Co neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een  medewerker van Noorda en Co) tussen zit. Noorda en Co gebruikt de volgende computerprogramma’s  of -systemen: Microsoft Office.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Noorda en Co bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor  de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Categorie Bewaartermijn Reden 

Sollicitantengegevens 

4 weken 

Voor verlenging toestemming vragen

Gegevens Stagiaires 

4 weken 

Voor verlenging toestemming vragen

Gegevens medewerkers 

2 jaar 

Voor verlenging toestemming vragen

Gegevens cliënten 

7 jaar 

Vereiste van Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden 

Noorda en Co verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is  voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met  bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om  te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Noorda en Co  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Noorda en Co gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft  u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te  maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noorda en Co en heeft u het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de  persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in een computerbestand naar u of een door u  genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw  persoonsgegevens sturen naar info@noordaenco.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel  mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Noorda en Co wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Noorda en Co neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn  van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@noordaenco.nl 

Wijziging van deze privacyverklaring 

Noorda en Co behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.  De meest actuele versie is steeds te vinden op www.noordaenco.nl