1

Meedenken over de vraag

Op basis van een verkennend gesprek over de onderzoeksvraag en de randvoorwaarden in tijd en geld schrijven wij een voorlopig onderzoeksvoorstel. In een vervolggesprek wordt gecheckt of het vraagstuk in kwestie helder is beschreven en de te onderzoeken weg naar de oplossing bevalt. Indien nodig volgt bijstelling totdat overeenstemming is bereikt over een onderzoeksopdracht incl. offerte.

2

Uitvoering van onderzoek

Vanaf de start van het onderzoek, tussen de bedrijvendoor en bij de afronding, zijn wij verantwoordelijk voor goed contact met de opdrachtgever. Regelmatig voortgangsoverleg met een contactpersoon of een begeleidingscommissie zijn hiervoor gebruikelijke vormen. Bij opdrachten meteen langere looptijd wordt vaak een tussentijds rapport geproduceerd.
Het eindrapport verschijnt eerst als concept, dat vervolgens uitgebreid wordt besproken met de opdrachtgever.  Na verwerking van op- en aanmerkingen tot een goedgekeurd geheel wordt een definitieve rapportage geredigeerd.

3

Vertaalslag naar praktijk

Waar mogelijk zijn wij in staat een bijdrage te leveren aan de realisatie van conclusies en aanbevelingen die een onderzoek oplevert. Dat kan zijn een globaal beleidsadvies met een implementatiestrategie, maar ook een concreet uitvoeringsplan of zelfs een actieve bijdrage aan de invoering van een nieuwe werkwijze in een beroepspraktijk of werkveld via bijvoorbeeld training of scholing.

4

Beschikbaar stellen expertise

We behouden ons het recht voor om eens in de zoveel tijd innovatieve kennis die is opgedaan in meerdere opdrachten te verwerken tot een degelijk geheel, en dat via een boekpublicatie of in een andere passende vorm beschikbaar te stellen voor een breder publiek. Op die manier willen wij bijdragen aan beter jeugdbeleid en voorzieningen die daarin functioneren.

Ons team

Ontmoet de medewerkers

Amine Mazouza

Trainer Young Leaders

Hannah Kooke

Projectleider Young Leaders

Rosita Linssen

Projectleider Young Leaders