Trainingsprogramma Young Leaders

Training Young Leaders

Young Leaders is een pedagogisch activeringsprogramma voor jongeren van 14 jaar tot 18+. Het programma richt zich op de persoonlijke ontwikkeling en sociale vorming van jeugd met een kwetsbare achtergrond. Doel is hen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen die verantwoordelijkheid nemen voor hun woon- en leefomgeving. Jongeren die meedoen leren nieuwe vaardigheden aan zoals nadenken over hun toekomst, verbreden van hun netwerk, organiseren van activiteiten en presenteren voor een publiek. Young Leaders zetten zich in als positief rolmodel voor andere jeugd en de gemeenschap.

Young Leaders is ontwikkeld in een lange reeks van wetenschappelijke praktijkexperimenten om de specifieke doelgroep van buurtjeugd uit kwetsbare wijken te bereiken met een pedagogisch activeringsprogramma. Dit heeft plaatsgevonden vanuit het jongerenwerk, het buurtsportwerk en diverse vormen van  beroepsonderwijs. Inmiddels is het programma meerdere keren geëvalueerd (zie bij publicaties onder het kopje vorming van jongeren).Daaruit blijkt ook dat het programma ook goed aansluit bij andere jeugd.

Opbouw van het programma
Het programma bestaat uit een vast trainingsdeel van 10 bijeenkomsten van ongeveer twee uur per week en een activiteitendeel waar jongeren grotendeels zelf invulling aan geven. Aan het traject nemen per deelnemersgroep maximaal 15 jongeren deel.

Het trainingsdeel wordt verzorgd door een gecertificeerde trainer. De sessies vinden plaats op een moment dat passend is voor de deelnemersgroep. In het trainingsdeel leren jongeren over zichzelf, wat ze allemaal verder in hun mars hebben en over leiderschap en groepsdruk. Daarnaast leren zij elkaar beter kennen en maken ook kennis met gastsprekers. Tijdens de trainingen denken zij na over hun toekomst en reflecteren zij op hun eigen rol in de buurt. Verder doen jongeren vaardigheden op om samen te werken, te presenteren en te organiseren. Gedurende de training werken de jongeren toe naar een plan voor één of meerdere zelfbedachte sociale activiteiten voor de gemeenschap waar zij deel vanuit maken.

In het activiteitendeel gaan de jongeren hun plannen realiseren met een bescheiden activiteitenbudget en ondersteuning van een coach. Denk bijvoorbeeld aan een buurtfeest voor jong en oud, een sporttoernooi of een jongerendebat. Jongeren krijgen in het activiteitendeel de gelegenheid om hun ontdekte kwaliteiten toe te passen in een sociale setting. Het programma wordt afgesloten met een eindpresentatie en een officiële certificaatuitreiking, waarbij een publiek van familie, vrienden en officials aanwezig is.  

Opbrengst
De training zelf, maar zeker ook de waardering die jongeren ontvangen van hun omgeving voor hun sociale activiteiten, geeft een stevige impuls aan zowel hun persoonlijke ontwikkeling als hun maatschappelijke participatie. Veel deelnemers maken sprongen voorwaarts qua zelfvertrouwen, toekomstplannen en prestaties op school en de arbeidsmarkt. Hun sociale contacten in hun directe woonomgeving, maar ook daarbuiten om nemen toe. Een deel van hen wordt ook actief bij lokale vrijwilligersinitiatieven. Van meet af aan wordt gewerkt aan overdracht van trainersvaardigheden van lokale begeleiders, zoals jongerenwerkers, sportinstructeurs, docenten en ook vrijwilligers.
Hiervoor worden een train-de-trainer cursussen georganiseerd. Op deze manier is inmiddels een flinke pool van trainers ontstaan die wordt ingezet bij introductie van Young Leaders op nieuwe locaties.

Doorontwikkeling
Young Leaders is als programma is nooit af. Het kan altijd beter en specifieker. Vandaar ook dat er al meerdere varianten van het Young Leaders programma zijn doorontwikkeld. In verband met corona omstandigheden zijn dat de veilige versies van Young Leaders Online, Young Leaders 1.5 meter en het kortdurende kennismakingsprogramma Young Leaders Light. Meer substantiële verbeteringen zijn de mix van Young Leaders met MDT, Young Leaders Next Level en We Care!, de Young Leaderstraining aangepast aan de doelgroep van jonge mantelzorgers. Aan het laatste trainingsprogramma is op onze website een apart infobulletin gewijd.

Maatschappelijke diensttijd
De verbetering van de Young Leaders training gaat steeds onverminderd door. Zo heeft de combinatie van Young Leaders met maatschappelijke diensttijd het programma vleugels gegeven. Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een landelijke actieprogramma om de maatschappelijke betrokkenheid en talentontwikkeling onder jongeren in Nederland te bevorderen. Hiervoor is Young Leaders programma uitgebreid met een extra coaching traject en een tweede activiteitendeel, waarbij deelnemers ook sociale activiteiten aanbieden in een andere wijk of regio. Zo verbreden zij hun horizon nog meer. In dit MDT verband is de Young Leaders training al geïntroduceerd in meer dan dertig gemeenten in ons land.


In totaal hebben ruim 750 jongeren het Young Leaders programma met succes afgerond en zijn daarmee gekwalificeerd als Young Leader. Daarvan hebben zo’n 300 jongeren dit behaald binnen de combinatie met maatschappelijke diensttijd. Dit aantal is snel aan het oplopen.

Young Leaders Next Level
Young Leaders Next Level is een vervolgtraining voor jongeren die het Young Leaders programma met succes hebben afgerond en de ambitie hebben om zichzelf verder te blijven ontwikkelen. In Young Leaders Next Level doen zij nieuwe competenties op, verdiepen zij hun kwaliteiten en zetten zij zich opnieuw in voor hun buurt. Young Leaders Next Level staat verder in het teken van een uitwisseling tussen jongeren en beleidsmakers.

Het trainingsdeel bestaat uit vaste en vrije onderdelen. De vaste onderdelen richten zich o.a. op gespreksvoering en het uitoefenen van invloed. Voor de vrije onderdelen mogen jongeren zelf de invulling kiezen, bijvoorbeeld een training in brainstormen of een training over solliciteren en netwerken.  Gedurende het trainingsdeel werken de jongeren toe naar de uitwisseling van een advies met beleidsmakers, waaraan eventueel het uitvoeren van een sociale activiteit verbonden is. Met het advies kaarten de jongeren een voor hen relevante maatschappelijke kwestie aan.


Het activiteitendeel is afhankelijk van de invulling die de jongeren geven aan het advies en plan. Zij komen in contact met beleidsmakers van de lokale en/of nationale overheid. Jongeren kunnen bijvoorbeeld in gesprek gaan met de politie omtrent overlast op straat, maar ook met een ambtenaar van de rijksoverheid over het klimaatbeleid.

Ook dit programma wordt weer afgesloten met een officiële certificaatuitreiking, waarbij ouders en de beleidsmakers aanwezig zijn.