We Care! Young Leaderstraining voor jonge mantelzorgers

616ea20689bb6e82c24059dc_image00001-p-1080-min

We Care! is een variant van het Young Leaders trainingsprogramma voor de specifieke doelgroep van jonge mantelzorgers.

Tijdens onze werkzaamheden met buurtjeugd in kwetsbare wijken werd duidelijk dat mantelzorgtaken voor relatief veel buurtjongeren een reden is om niet deel te nemen aan vrijetijdsaanbod en extra educatieve programma’s van welzijnswerk en onderwijs. Internationale studies over de sociale participatie van jonge mantelzorgers laten zien dat zij minder tijd hebben voor sociale-, sport- en vrijetijdsactiviteiten dan jongeren zonder een zorgtaak. Toen nader lokaalonderzoek die indrukken bevestigde is het initiatief genomen om een aangepaste variant van het Young Leaders programma voor jonge mantelzorgers te maken, waarbij optimaal rekening gehouden wordt met hun overbelasting en hun gemis aan mogelijkheden voor zelfontplooiing, ontspanning en sociaal contact met leeftijdgenoten.

Samen met professionele en vrijwillige partners is een voorstel ontwikkeld voor een praktijkexperiment met jonge mantelzorgers in een bepaalde kwetsbare buurt. Dit als tegenwicht voor de risico’s die de taken en verantwoordelijkheden van hen met zich meebrengen voor hun ontplooiingskansen. Hiervoor is het Young Leaders trainingsprogramma aangepast met extra ruimte voor talentontwikkeling, coaching en vooral ook veel aandacht voor persoonlijke ervaringen en emoties van de deelnemers. Bijzonder was ook de koppeling aan een sporttraining die aan elke  Young Leaders trainingssessie vooraf ging. Ook is nu weer het trainingsdeel vervolgd met een activiteitendeel, waarbij maatschappelijke waardering en ondersteuning van jonge mantelzorgers vooropstaat.

Uit de proces- en effectevaluatie waarmee het praktijkexperiment is gevolgd komen mooie resultaten bij de deelnemers naar voren. Overdracht van de ontwikkelde methodiek is geregeld via een train de trainer-formule en het beschikbaar stellen van methodisch materiaal.