Overdracht

Wij vinden het belangrijk om onze kennis zoveel mogelijk beschikbaar te stellen aan in eerste instantie de opdrachtgever en indien mogelijk aan andere geïnteresseerde partijen. Hiervoor bestaan verschillende vormen, zoals een methodische handleiding in een schriftelijke of visuele variant, een bijscholingscursus, een training of supervisie bij de invoering van een innovatie.

Noorda en Co beschikt over het keurmerk van NRTO, de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Hun gedragscode en algemene voorwaarden zijn geldend voor ons. Trainingen en bijscholing worden zowel in company als in open vorm verzorgd.

Basisscholing pedagogisch jongerenwerk
Scholing in pedagogische visie, initiërende rol, activerende pedagogische interventies en publieke verantwoording op resultaten van jeugd- en jongerenwerk. Deze scholing voor uitvoerende en leidinggevende professionals neemt 10 dagdelen in beslag. Er is o.a. aandacht voor participatie van jeugd, ouders en vrijwillige buurtorganisaties, inzet van rolmodellen, sociaal vormende programma’s, presentatievaardigheden en samenwerken in sociale wijkteams en gespecialiseerde voorzieningen. Meer informatie leest u in de brochure.

Scholing projectinitiatieven pedagogisch jongerenwerk
Scholing in het ontwikkelen, uitvoeren en presenteren van innovatieve projecten op het gebied van activerend pedagogisch jongerenwerk en Welzijn Nieuwe Stijl. Deze scholing is bedoeld voor kinderwerkers, jongerenwerkers en andere welzijnswerkers op uitvoerend en leidinggevend niveau. Het gaat om een training van 10 dagdelen met aandacht voor praktische competenties  als ontwikkelen van interne en externe samenwerking, functioneren in sociaal wijkteam, projectmatig ondernemen, initiëren van pedagogisch activerende interventies, verzorgen van PR, presenteren en verantwoorden van resultaten. De scholing is een vervolg op de basistraining pedagogisch jongerenwerk.

Financiële voorlichting in het jongerenwerk
In deze training worden jongerenwerkers geïnformeerd over financiële problemen van jongeren, hun rechten en plichten, praktische methodieken van intermediaire voorlichting en verwijzing van jongeren met ernstige schulden naar schuldhulpverlening. Deze training duurt één dagdeel.

Studiebelasting
Naast actieve aanwezigheid op de scholingsbijeenkomsten wordt van de deelnemers verwacht dat zij een beperkt aantal scholingsopdrachten uitvoeren. Deze hebben betrekking op de actuele werkpraktijk van de deelnemers en de uitvoering kan dan ook volledig plaatsvinden in reguliere werktijd zodat hier geen extra tijdsinvestering mee is gemoeid.

Studiemateriaal
Deelnemers ontvangen scholingsdocumentatie bestaande uit een scholingsmap (lesmodules, planning en verslagen van scholingsbijeenkomsten) en aanvullend, praktisch studiemateriaal (o.a. een handboek jongerenwerk). De kosten hiervan zijn inbegrepen in de deelnemersprijs.